Algemene voorwaarden

Algemene Business-to-business voorwaarden van Deba 2000 B.V., statutair gevestigd te Krabbendijke en kantoorhoudende te Rilland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 22045635.
Artikel 1: Deba 2000 B.V. 

Deba 2000 B.V.is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Krabbendijke, gemeente Reimerswaal, met als doel interieurbeplanting. Zij handelt tevens onder de namen Hydro Zeeland en Hydro Zorg Interieurbeplanting en The Greencloud. In deze algemene voorwaarden zal zij worden aangeduid als “Hydro Zorg Interieurbeplanting”.

 

Artikel 2: Werkzaamheden

Onder werkzaamheden wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: a. Het ontwerpen en installeren van (binnen)tuinen; b. Het leveren en onderhouden van bloemen en planten o.a. op basis van (semi)-hydrocultuur, aarde, vulkaponic, seramis en zijdematerialen; c. Het leveren van plantenbakken, decoratie, kerstversieringen e.d.

Artikel 3: Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Iedere rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die aan Hydro Zorg Interieurbeplanting opdracht geeft tot het verrichten van de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 2.

Artikel 4: Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hydro Zorg Interieurbeplanting gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Deze algemene voorwaarden zijn ook steeds van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
c. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
d. Hydro Zorg Interieurbeplanting wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden van de hand.

Artikel 5: Offerte

a. Hydro Zorg Interieurbeplanting stelt een offerte op basis van de haar bekende en door de opdrachtgever verstrekte informatie op. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie. Indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn, komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
b. Hydro Zorg Interieurbeplanting brengt schriftelijk een offerte uit. Onder schriftelijk wordt mede verstaan op elektronische wijze (per e-mail).
c. Alle door Hydro Zorg Interieurbeplanting op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.
d. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de door de opdrachtgever aan Hydro Zorg Interieurbeplanting verstrekte informatie.
e. De door Hydro Zorg Interieurbeplanting opgegeven prijzen zijn exclusief btw en eventuele bezorgkosten of andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij in de offerte anders is vermeld.
f. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Indien Hydro Zorg Interieurbeplanting met de opdrachtgever een bepaalde prijs is overeengekomen, is zij, gedurende de geldigheidsduur van de offerte, niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, bijvoorbeeld als gevolg kostenverhogingen ter zake materiaal, elektriciteit, inkoop, salaris, et cetera.

Artikel 6: Overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. De aanvaarding geschiedt schriftelijk. Onder schriftelijk wordt mede verstaan op elektronische wijze (per e-mail).
b. Voor transacties waarvoor naar aard en omgang geen offerte wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
c. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk overeen te zijn gekomen. Onder schriftelijk wordt mede verstaan op elektronische wijze (per e-mail). Pagina 2 van 6
d. Hydro Zorg Interieurbeplanting is gerechtigd de overeengekomen prijs jaarlijks aan te passen op basis van de consumentenprijsindex (CPI).
e. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een overeenkomst tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan door Hydro Zorg Interieurbeplanting geleverde producten gesloten voor een bepaalde tijd van vijf jaren. Na afloop van deze termijn wordt de onderhoudsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor perioden van telkens één jaar.
f. De onderhoudsovereenkomst kan door de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden, tegen het einde van de periode, tenzij anders is overeengekomen.
g. Indien Hydro Zorg Interieurbeplanting niet (tijdig) op de overeengekomen plaats uitvoering kan geven aan de overeenkomst, doordat de opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of daartoe een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de opdrachtgever in verzuim en heeft Hydro Zorg Interieurbeplanting het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Hydro Zorg Interieurbeplanting heeft in dat geval recht op vergoeding van door haar reeds voor uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, evenals van de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die Hydro Zorg Interieurbeplanting met het oog op de uitvoering van de overeenkomst al is aangegaan, onverminderd het recht van Hydro Zorg Interieurbeplanting om voor het meerdere schadevergoeding te vorderen.
h. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een met Hydro Zorg Interieurbeplanting gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, evenals in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de opdrachtgever, is Hydro Zorg Interieurbeplanting gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan voor ten hoogste zes maanden op te schorten.
i. Hydro Zorg Interieurbeplanting is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te ontbinden, wanneer Hydro Zorg Interieurbeplanting een onjuiste offerte heeft verstrekt, als gevolg van een (reken)fout. Partijen zullen alsdan in overleg treden.

Artikel 7: Betaling

a. De werkzaamheden worden per maand, per kwartaal of per jaar door Hydro Zorg Interieurbeplanting gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

b. Facturen dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Hydro Zorg Interieurbeplanting aangegeven wijze te zijn voldaan.
c. Hydro Zorg Interieurbeplanting is gerechtigd om een vooruitbetaling te verlangen van de opdrachtgever.
d. Een beroep op verrekening door de opdrachtgever is uitgesloten.
e. Bij overschrijding van betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, alsmede de kosten die Hydro Zorg Interieurbeplanting maakt tot verkrijging van voldoening van haar vordering buiten rechte, welke kosten 15% bedragen van de door de opdrachtgever verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,-.
f. Indien Hydro Zorg Interieurbeplanting de door haar verlangde (vooruit)betalingen niet ontvangt, is zij bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Indien de opdrachtgever ook na sommatie niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Hydro Zorg Interieurbeplanting bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en een schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.
d. Indien Hydro Zorg Interieurbeplanting op grond van het bepaalde in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding aan de opdrachtgever van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
e. Onverminderd het in de wet bepaalde, worden facturen van Hydro Zorg Interieurbeplanting direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zodra de opdrachtgever op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. Hydro Zorg Interieurbeplanting is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen. Pagina 3 van 6

Artikel 8: Levering

a. Onder “levertijd” wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de producten zullen worden geleverd. De overeengekomen levertijd gaat in zodra Hydro Zorg Interieurbeplanting de schriftelijke aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt, en een eventueel overeengekomen aan- of vooruitbetaling heeft ontvangen en voorts alle gevraagde informatie is ontvangen (zoals een uitleverformulier, facturatiegegevens en technische (wand)tekeningen). b. Opgegeven leveringstijden zullen niet zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opgegeven leveringstijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, doch overschrijding daarvan maakt Hydro Zorg Interieurbeplanting niet aansprakelijk. De overschrijding van de levertermijn door Hydro Zorg Interieurbeplanting geeft de opdrachtgever niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
c. De levering geschiedt op het moment dat de producten feitelijk op de overeengekomen plaats aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
d. Indien de opdrachtgever de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de opdrachtgever.
e. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de ruimte waarin de producten moeten worden geleverd, voorafgaand aan de levering is leeggemaakt en opgeruimd. Indien de opdrachtgever dit heeft nagelaten en Hydro Zorg Interieurbeplanting ter plaatste moet wachten totdat zij uitvoering kan geven aan de overeenkomst, is de opdrachtgever direct eenmalig een bedrag ad € 1.000,--verschuldigd.
f. De opdrachtgever dient tijdig, uiterlijk 72 uren voor de overeengekomen leverdatum, Hydro Zorg Interieurbeplanting te informeren, wanneer levering e.d. onverhoopt niet mogelijk, onder verstrekking van deugdelijke bewijsstukken, bij gebreke waarvan opdrachtgever direct eenmalig een (boete)bedrag ad € 1.000,-- verschuldigd is.
g. Als het gaat om de voorgaande twee bepalingen heeft te gelden dat voor zover Hydro Zorg Interieurbeplanting onder verstrekking van documentatie aannemelijk maakt dat de schade hoger is dan € 1.000,--, Hydro Zorg Interieurbeplanting gerechtigd zal zijn dit hogere schadebedrag direct in rekening te brengen bij opdrachtgever. De door Hydro Zorg Interieurbeplanting verstrekte documentatie strekt alsdan tot volledig bewijs.

Artikel 9: Onderhoudswerkzaamheden

a. Het onderhouden van planten bestaat uit het geven van water, snoeien, (biologisch) bestrijden van ongedierte en ziekte, toedienen van voeding, aanvullen van korrels, verwijderen van dood hout, afstoffen, controleren van de standplaats van plantenbakken, verwijderen van afgestorven en gele bladeren, draaien van de plantenbakken en het vervangen van zieke of dode planten, tenzij anders overeengekomen.
b. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op de plaats en het tijdstip zoals in de opdrachtbevestiging of offerte is vermeld. Voor de onderhoudswerkzaamheden geldt een bezoekfrequentie van tien tot twaalf keer per jaar, tenzij anders is overeengekomen. Hydro Zorg Interieurbeplanting zal tijdens kantooruren (tussen 9 uur en 17 uur op werkdagen) de werkzaamheden kunnen verrichten. Voor zover dit laatste niet mogelijk is, zal Hydro Zorg Interieurbeplanting, daar de werkzaamheden dan buiten kantooruren plaats dienen te vinden, een kostenverhoging mogen doorvoeren (o.a. in verband met hogere loonkosten).
c. De termijn waarbinnen uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, wordt door Hydro Zorg Interieurbeplanting naar redelijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Overschrijding van deze termijn geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Hydro Zorg Interieurbeplanting voor directe of indirecte gevolgen van de late uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10: Vervanging zieke en dode planten

a. Tijdens de looptijd van de onderhoudsovereenkomst worden zieke of dode planten door Hydro Zorg Interieurbeplanting vervangen, mits de opdrachtgever de volgende minimumvoorwaarden stipt in acht neemt: - Licht: bij 8 of meer uur per dag: minimaal 750 Lux; - Temperatuur: tussen 15 en 30 graden Celsius, tochtvrij; - Relatieve luchtvochtigheid: tenminste 50%; - Water geven: volgens de door Hydro Zorg Interieurbeplanting vastgestelde gebruiksaanwijzing.
b. De opdrachtgever dient aan te tonen dat hij de bovengenoemde minimumvoorwaarden in acht heeft genomen, voorgaande geldt niet voor buitenbeplanting dan wel indien anders is overeengekomen.
c. Vervanging van zieke of dode planten is uitgesloten indien de planten zijn uitgevallen door molest, het toedienen van vloeibare middelen door derden, verandering van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en lichtintensiteit die op het moment van uitleveren niet voorzien zijn, alsmede door bijvoorbeeld verplaatsing van planten, het uitvallen van de verwarming, et cetera.
d. Vervanging van zieke of dode planten is bovendien uitgesloten indien dit het gevolg is van omstandigheden waar Hydro Zorg Interieurbeplanting geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen doch niet uitsluitend brand, pandemieën, explosies, oorlogen en weersomstandigheden, zoals extreme regenval of temperaturen, natuurgeweld, stormen, et cetera.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

a. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever, behoudt Hydro Zorg Interieurbeplanting zich de eigendom van de geleverde producten voor tot op het moment waarop de opdrachtgever aan (al) haar verplichtingen heeft voldaan.
b. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de opdrachtgever is overgegaan, is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te bevreemden onder welke titel dan ook.
c. Hydro Zorg Interieurbeplanting heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en zover de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Hydro Zorg Interieurbeplanting in gebreke blijft.
d. De opdrachtnemer verleent Hydro Zorg Interieurbeplanting nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om al die plaatsen te betreden of te laten betreden door Hydro Zorg Interieurbeplanting en door haar aan te wijzen derden indien zij het geleverde wenst terug te nemen.

Artikel 12: Reclames (klachten)

a. Eventuele gebreken of tekortkomingen behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na levering of voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk, dan wel per email, aan Hydro Zorg Interieurbeplanting te worden gemeld.

b. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot betaling.
c. Geringe afwijkingen van de bestelde en/of geleverde levende producten in afmeting, kleur, hoeveelheid, structuur en vorm (e.d.) kunnen geen grond opleveren voor klachten en kunnen voor de opdrachtgever nimmer aanleiding zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren en/of schadevergoeding te vorderen.
d. Indien de werkzaamheden niet voldoen aan de overeenkomst, zal Hydro Zorg Interieurbeplanting zich inspannen om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen.
e. Voor zover opdrachtgever zelf onderhoudswerkzaamheden verricht, vervalt enige aanspraak op herstel/nakoming.
f. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die Hydro Zorg Interieurbeplanting als gevolg van de klacht heeft moeten maken voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13: Transport

a. Transport geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van Hydro Zorg Interieurbeplanting voor alle kosten en schade, voortvloeiende uit een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, uit onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de overeenkomst, welk bedrag ten hoogste betreft, de facturen van de laatste 12 maanden, direct voorafgaand aan de vermeende tekortkoming of onrechtmatige daad, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, telkens tot een maximum van het bedrag waarvoor Hydro Zorg Interieurbeplanting zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
b. Hydro Zorg Interieurbeplanting is niet aansprakelijk voor brandschade ontstaan door bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, kerstverlichting, kerststukjes, kerstversiering of andere door Hydro Zorg Interieurbeplanting aan de opdrachtgever geleverde zaken. Hydro Zorg Interieurbeplanting zal kunstbeplanting en/of groende kunstwanden, voor zover overeengekomen, behandelen met brandvertragende coating (en alsdan doorgaans een certificaat verstrekken).

Artikel 15: Overmacht

a. Onder “overmacht” wordt verstaan iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van Hydro Zorg Interieurbeplanting, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën of pandemieën, oorlogen en overheidsmaatregelen, of het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Hydro Zorg Interieurbeplanting producten of diensten betrekt.
b. Indien Hydro Zorg Interieurbeplanting haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, worden de verplichtingen opgeschort tot op het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Wanneer de overmachtsituatie van blijvende aard is, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
c. In geval van overmacht kan Hydro Zorg Interieurbeplanting niet worden gehouden om eventuele schade van de opdrachtgever te vergoeden.

Artikel 16: Huur / Operational lease

a. In geval van huur / operational lease, blijft Hydro Zorg Interieurbeplanting te allen tijde eigenaar van de door haar aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken (hierna te noemen: “het gehuurde”). Partijen spreken operational lease af, en geen financial lease, tenzij anders wordt overeengekomen.
b. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met zijn bestemming. De opdrachtgever is verplicht het gehuurde te behandelen volgens de door Hydro Zorg Interieurbeplanting gegeven instructies.
c. De opdrachtgever dient de volgende minimumvoorwaarden in acht te nemen, behoudens in de gevallen waarin het gehuurde kunstplanten betreft: - het gehuurde mag niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst; - het gehuurde dient zoveel mogelijk te worden beschermd tegen zonlicht; - de ruimte waarin het gehuurde zich bevindt dient tochtvrij te zijn en de temperatuur in deze ruimte dient tussen de 15 en 30 graden Celsius te zijn.
d. Hydro Zorg Interieurbeplanting behoudt zich het recht voor een waarborgsom voor het gehuurde van de opdrachtgever te verlangen.
e. De opdrachtgever verklaart door acceptatie van het gehuurde dit in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te zullen houden en aldus na afloop van de huur-/leaseperiode weer op te zullen leveren.
f. Gedurende de huur / leaseperiode is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het gehuurde en is tevens hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade aan het gehuurde. De opdrachtgever is verplicht Hydro Zorg Interieurbeplanting onmiddellijk op de hoogte te stellen bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van het gehuurde.
g. Hydro Zorg Interieurbeplanting behoudt zich het recht voor het gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren. De opdrachtgever verplicht zich hieraan steeds zijn medewerking te zullen verlenen en het gehuurde niet te vervoeren naar een andere locatie zonder uitdrukkelijke toestemming.
h. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik af te staan.
i. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de huur / leaseovereenkomst gesloten voor de bepaalde tijd van vijf jaren. Na afloop van deze termijn wordt de huur / leaseovereenkomst stilzwijgend verlengd voor perioden van telkens één jaar. Opzegging van de overeenkomst geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tegen het einde van het lopende jaar.
j. De noodzakelijke kosten van transport, montage en demontage, evenals eventuele schade ten gevolge van demontage van het gehuurde, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17: Intellectuele eigendom en auteursrechten

a. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Hydro Zorg Interieurbeplanting zich op het gebied van het intellectueel eigendom en auteursrecht, alsmede aanverwante regelgeving, de rechten en bevoegdheden voor die Hydro Zorg Interieurbeplanting ingevolge het recht toekomen. Hydro Zorg Interieurbeplanting heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. b. Alle door Hydro Zorg Interieurbeplanting eventueel verstrekte ontwerpen, foto’s, maquettes, modellen, tekeningen, et cetera, zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Hydro Zorg Interieurbeplanting worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
c. Publicatie van door Hydro Zorg Interieurbeplanting vervaardigde producten zal uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hydro Zorg Interieurbeplanting.

Artikel 18: Bescherming persoonsgegevens

a. Hydro Zorg Interieurbeplanting kan in het kader van haar leveringen of werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens over de opdrachtgever en/of personen die verbonden zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor de opdrachtgever (laten) verwerken door Hydro Zorg Interieurbeplanting. Hydro Zorg Interieurbeplanting zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of infrastructuur van Hydro Zorg Interieurbeplanting bevinden. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. Hydro Zorg Interieurbeplanting gaat zorgvuldig om met de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Hydro Zorg Interieurbeplanting, en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van haar leveringen of werkzaamheden en/of de gevallen waarin Hydro Zorg Interieurbeplanting hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke weten regelgeving en/of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
c. Ingeval van een datalek zal de opdrachtgever, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verlenen aan Hydro Zorg Interieurbeplanting zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG. Onder een datalek wordt verstaan een inbreuk op de beveiliging bij Hydro Zorg Interieurbeplanting die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming).
d. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart Hydro Zorg Interieurbeplanting voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet-naleven door Hydro Zorg Interieurbeplanting van de AVG.

Artikel 19: Geschillen en toepasselijk recht

a. Alle geschillen die ontstaan tussen Hydro Zorg Interieurbeplanting en de opdrachtgever over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg en de beëindiging van de overeenkomst zullen enkel worden aangebracht bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.
b. Op alle overeenkomsten tussen Hydro Zorg Interieurbeplanting en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20: Wijzigen algemene voorwaarden

a. Hydro Zorg Interieurbeplanting is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Hydro Zorg Interieurbeplanting zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand stellen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 7 maart 2024 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.